Algemene voorwaarden
 

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Picfee: de gebruiker van deze voorwaarden. Picfee B.V. is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80338348.

Beeldmaker: de natuurlijke- of rechtspersoon die beelden upload en/of beelden verstuurt naar de website van Picfee, teneinde deze ter verkoop aan te bieden.

Klant: de (potentiële) koper van een print/afbeelding.

Print/beeld: een fysiek of digitaal product dat door Picfee aan klanten in verschillende afmetingen, verhoudingen en op verschillende materialen te koop aangeboden wordt.

 

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtsbetrekkingen tussen Picfee en een beeldmaker. Waaronder, doch niet uitsluitend het uploaden en verhandelen van beeldmateriaal  aan derden.

Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten waarbij voor de uitvoering daarvan derden worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele door beeldmaker gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Afwijken van deze algemene voorwaarden kan enkel nadat partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen.

Situaties die niet expliciet in deze algemene voorwaarden zijn opgenomen, dienen in de geest van deze algemene voorwaarden uitgelegd te worden.

Deze algemene voorwaarden kunnen door Picfee te allen tijde eenzijdig gewijzigd of aangevuld worden. Beeldmakers zullen via elektronische weg tijdig van deze aanvullingen of wijzigingen op de hoogte gesteld worden.

 

Aanvang en duur van de overeenkomst

De overeenkomst tussen Picfee en Beeldmaker komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de beeldmaker door Picfee is geactiveerd.

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen.

De overeenkomst eindigt wanneer Beeldmaker al zijn/haar werken uit de pagina verwijdert en de pagina sluit. Werken van de beeldmaker die op dat moment zich in het bestelproces van een klant bevinden, mogen door Picfee nog verkocht worden.

Picfee kan zonder opgaaf van reden werk weigeren of verwijderen uit een pagina.

Picfee kan zonder opgaaf van reden de overeenkomst eenzijdig ontbinden.

Bij beëindiging van de overeenkomst zal binnen 1 kalendermaand het nog openstaande tegoed na verkoop overgemaakt worden op het bij Picfee bekende rekeningnummer van een beeldmaker.

 

Wijziging en uitvoering van de overeenkomst

De overeenkomst kan slechts gewijzigd worden nadat dit schriftelijk door partijen is overeengekomen.

Eventuele meerkosten als gevolg van deze wijziging komen ten laste van Beeldmaker. Picfee informeert Fotografen zo spoedig mogelijk over deze meerkosten, eventueel via de informatie in de pagina.

Bij wijzigingen in de overeenkomst, blijft het overige in de overeenkomst ongewijzigd in stand. Wijzigingen in de overeenkomst zijn niet van toepassing op Werken die zich reeds in het bestelproces bevinden.

Beeldmaker is verantwoordelijk voor het aanleveren van voor verkoop bruikbare digitale bestanden van te koop aan te bieden Werken.

Picfee is niet aansprakelijk voor enige schade geleden als gevolg van het niet nakomen van de verplichtingen van deze overeenkomst door Beeldmaker of door andere aan Beeldmaker te wijten omstandigheden.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Picfee het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

Werken

Werk wordt enkel door Picfee geaccepteerd wanneer het tenminste voldoet aan vooraf gestelde eisen, waaronder, doch niet uitsluitend:

a. werk dient in hoge resolutie aangeleverd te worden;

b. werk mag niet in strijd zijn met auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom, portretrecht en andere bepalingen van dwingend recht;

c. Beeldmaker dient ofwel auteursrechthebbende van het werk te zijn, ofwel in het bezit te zijn van de juiste licentie om het werk door Picfee te doen verkopen.

Picfee behoudt het recht voor werk waarvan vermoed wordt dat een beeldmaker hier niet de auteursrechthebbende van is, noch een juiste licentie voor heeft, althans het Werk anderszins onrechtmatig is, uit de pagina en van de website en servers te verwijderen en verwijderd te houden.

Beeldmakers stemmen in dat hun werk in de pagina op elk mogelijk formaat en op elk door Picfee aangeboden materiaal verkocht mag worden aan kopers over de gehele wereld en via meerdere verkoopkanalen, onder de naam Picfee. Werk zal niet meer verkocht worden zodra beeldmaker het beeld uit de pagina heeft verwijderd, behoudens Werken die reeds binnen het bestelproces bevinden, mogen nog door Picfee worden verstrekt..

Beeldmaker stemt in dat de door een beeldmaker ter verkoop aangeboden werk door Picfee gebruikt kan worden ten behoeve van promotie van Picfee, zonder voorafgaande toestemming van een beeldmaker en zonder dat Picfee hiervoor een vergoeding verschuldigd is.

Beeldmaker is aansprakelijk voor al het geüploade werk en beeldmateriaal binnen zijn/haar pagina, account of anderszins aan Picfee gerelateerde internetpagina’s en publicaties.

Beeldmaker is indien in bezit van de juiste licentie(s) eigenaar van de afbeeldingen. Buiten de bovengestelde regels zal de eigenaar ten alle tijden eigenaar blijven van de afbeeldingen en bij verwijdering van pagina zal Picfee na definitief afsluiten van de samenwerking deze afbeeldingen ook niet meer gebruiken.

 

Retourbeleid

Het is belangrijk om te weten dat vanwege de specifieke keuzes die je als klant maakt, zoals het materiaal, de afmetingen en het gekozen beeld, wanddecoratie-items niet geretourneerd kunnen worden. We willen je als klant echter verzekeren dat je altijd een wanddecoratie-item van Picfee in perfecte staat zullen ontvangen.

Indien er onverhoopt schade optreedt tijdens het transport, vragen we je vriendelijk om binnen 48 uur na ontvangst contact met ons op te nemen en ons te voorzien van twee foto's van de schade. We garanderen dan dat jij als klant bij Picfee dat je altijd een nieuw exemplaar ontvangen ter vervanging van het beschadigde item.

Met deze regeling willen we de klanttevredenheid waarborgen en ervoor zorgen dat onze klanten met vertrouwen bij ons kunnen winkelen.

 

Pagina en account

Het openen van een account en pagina bij Picfee is in beginsel vrijblijvend, behoudens het hierboven vermelde en andere regelingen van dwingend recht.

Beeldmaker is verantwoordelijk voor het juist en volledig aanleveren van noodzakelijke gegevens, waaronder contactgegevens, vestigingsadres en rekeningnummer.

Door het openen van een account of pagina en het uploaden van werk geeft Beeldmaker toestemming aan Picfee om deze werken te verkopen aan derden.

Een pagina toont tenminste de naam van de beeldmaker en al het werk dat Beeldmaker op diens pagina te koop aan biedt.

Account en pagina verwijderen is enkel mogelijk door beheerders van Picfee. Een beeldmaker is zelf in staat om zijn/haar beelden te wijzigen en te verwijderen en kan bij beheerders een schriftelijk verzoek indienen tot verwijdering van het account, zijn/haar shop en verdere gegevens..

 

Commissie en Betaling

Bij elke verkoop van werk door Picfee, bouwt een beeldmaker commissie op.

Picfee bepaalt tot nader order de hoogte van de fee per product, afmeting en materiaal Deze worden naar beeldmakers gecommuniceerd via het eigen dashboard van de beeldmaker

Maandelijks wordt de commissie als maandelijkse fee overgemaakt naar het door de beeldmaker opgegeven rekeningnummer.

Commissie kan enkel bijgeschreven en uitbetaald worden wanneer Beeldmaker hiervoor juiste en volledige gegevens heeft aangeleverd, waaronder doch niet uitsluitend naam en rekeningnummer en indien van toepassing het BTW-nummer.

De commissie wordt maandelijks uitbetaald in de eerste 5 werkdagen van de opvolgende maand.

Picfee verzend aan de beeldmaker een verkoopfactuur van een maandelijkse uitbetaling en de verkochte werken.

De uitbetaling van Picfee naar beeldmakers dient na voltooiing van de klant order, binnen de eerste 5 werkdagen van de volgende maand te zijn voldaan.

 

Opschorting en Reclame

Picfee is bevoegd de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de uitvoering van de werkzaamheden en uitbetaling van de commissie wanneer Beeldmaker niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet tot aan het moment dat Beeldmaker wel aan deze voorwaarden voldoet.

Picfee is niet aansprakelijk voor eventueel uit een opschorting voortvloeiende schade, van welke aard ook, voor beeldmakers.

Reclames over een (credit)factuur dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.

 

Aansprakelijkheid

Picfee is slechts aansprakelijk voor zover deze gebaseerd is op een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming.

Aansprakelijkheid van Picfee is beperkt tot maximaal het bedrag van de tot die datum opgebouwde en nog niet uitbetaalde commissie.

Aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade, tenzij sprake is van opzet of grove schuld. Picfee is nadrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst of anderszins.

Picfee is niet aansprakelijk voor tekortkomingen, dan wel tekortkomingen van derden, voor zover deze te wijten zijn aan omstandigheden welke voor rekening en risico van een beeldmaker en/of derden komen.

Beeldmaker vrijwaart Picfee voor alle aanspraken van derden, van welke aard en uit welke hoofden dan ook.

 

Auteursrechtelijke bepalingen:

Algemeen:
a. Picfee respecteert intellectuele eigendomsrechten en handelt te allen tijde in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, met inbegrip van het Nederlandse auteursrecht en de Europese auteursrechtrichtlijnen.

Inzending van beelden:
a. Door het indienen van beelden op het Picfee platform bevestigt de gebruiker dat hij/zij de wettelijke eigenaar is van de intellectuele eigendomsrechten van de ingediende beelden, of de bevoegdheid heeft verkregen om deze te gebruiken.

Inbreuk op auteursrecht:
a. Picfee tolereert geen inbreuk op auteursrechten. In geval van vermoedelijke inbreuk behoudt Picfee zich het recht voor om de betreffende inhoud onmiddellijk te verwijderen.

Schadevergoeding bij overtreding:
a. In geval van vastgestelde inbreuk op auteursrechten, behoudt Picfee zich het recht voor om een schadevergoeding van €300 tot €750 per betrokken beeld in rekening te brengen, afhankelijk van de ernst van de inbreuk.

Notificatie van inbreuk:
a. Indien Picfee op de hoogte wordt gesteld van vermeende inbreuk op auteursrechten door derden, zal Picfee passende maatregelen nemen om de inbreuk te onderzoeken en, indien nodig, de betreffende inhoud te verwijderen.

Aansprakelijkheid gebruiker:
a. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de inhoud die hij/zij indient op het Picfee platform en vrijwaart Picfee van alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit schendingen van auteursrechten.


Slotbepalingen

Op deze algemene voorwaarden, alsmede op elke overeenkomst tussen Picfee en Beeldmaker is Nederlands recht van toepassing.

Deze algemene voorwaarden blijven van kracht indien een der partijen van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

Bij nietigheid of vernietiging van een van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Elk geschil tussen een beeldmaker en Picfee, dat mocht ontstaan naar aanleiding van of samenhangen met de uitvoering van een overeenkomst tussen partijen, wordt voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland.